OUDERRAAD
Er is 1 overkoepelende ouderraad. De overkoepelende ouderraad is het orgaan waarin:
• overkoepelende items en thema’s meer gericht op het pedagogisch en/of beleidsmatig kader besproken worden.
• voorzien wordt in een brug tussen ouders en directie en school
• communicatie van de verschillende ouderwerkgroepen via de vertegenwoordigers van de schoolraad naar het schoolbestuur en de school doorgegeven wordt.
• informatie van de school en het schoolbestuur doorgegeven wordt naar de ouderwerkgroepen.

SCHOOLRAAD
In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De bevoegdheden zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een overlegbevoegdheid. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Verslagen schoolraad:
Verslag schoolraad GILKO 10 juni 2021